Ons privacybeleid kunt u downloaden

 

 1. Algemeen

Stichting Fidesco Nederland, Rooseveltlaan 2, 2215 NX, Voorhout, neemt de in dit privacybeleid genoemde maatregelen om uw privacy te beschermen. Wij vinden de bescherming van de persoonlijke gegevens van onze donateurs, professionals en geïnteresseerden belangrijk. Met dit privacybeleid wil Fidesco Nederland u zo goed mogelijk informeren over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, en hoe u er controle over heeft.

Door uw geestelijke of financiële ondersteuning of doordat u via Fidesco op missie bent, of gebruik maakt van onze website en toepassingen wordt u geacht op de hoogte te zijn van de bepalingen en maatregelen in dit privacybeleid, deze te begrijpen en ermee akkoord te gaan. Fidesco Nederland kan deze privacyregeling ten allen tijde aanpassen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt via de website of e-mail. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

De verwerking van de persoonsgegevens binnen Fidesco Nederland is onderworpen aan het Nederlandse recht.

 

 1. Persoonsgegevens

Fidesco Nederland verzamelt, registreert en verwerkt de persoonsgegevens van haar donateurs en uitgezonden professionals. Het gaat hier onder andere om de volgende categorieën van persoonlijke gegevens:

 • Naam, voornaam, voorletters, aanspreking, geslacht, postadres, postcode, woonplaats, email adres, telefoonnummer, GSM of mobiel nummer, bankrekeningnummer, foto’s.
 • Gegevens die betrekking hebben op uw gift.

Zoals de wet voorschrijft, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid. U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn.

Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld bij gebruik van onze website, door het gebruik van cookies of andere systemen die informatie als IP-adres, gebruikt device of toestel, gebruik van de site of toepassing, taal en type van de browser, … registreren. Fidesco registreert het tijdstip van uw bezoek, frequentie en duur van gebruik van onze website. Wij gebruiken deze gegevens onder meer om inzicht te krijgen hoe onze website wordt gebruikt en gewaardeerd.

 

2.1 Wijze van verzamelen

Fidesco verzamelt op verschillende manieren persoonsgegevens. Deze manieren zijn:

 1. Fidesco Nederland stuurt professionals uit naar ontwikkelingsgebieden zodat zij daar hun kennis en vaardigheden kunnen inzetten ten bate van de lokale bevolking. Zodra een professional vanuit Nederland wordt uitgezonden, levert hij/zij persoonsgegevens aan van mensen die hem/haar op de lange duur (financieel) willen ondersteunen. Een single levert 260 adressen aan; een echtpaar/gezin 460 adressen. De professional adresseert de enveloppen handmatig waarin zijn/haar voorstelbrief wordt verstuurd. Mocht iemand besluiten de professional (financieel) te ondersteunen, worden zijn/haar gegevens bewaard.
 2. Geïnteresseerde professionals die bij Fidesco solliciteren om op missie te gaan. Zij schrijven een motivatiebrief en leveren hun curriculum vitae in.
 3. Donateurs kunnen uit eigen beweging een machtigingskaart invullen waarop zij zelf hun persoonsgegevens schrijven.
 4. Geïnteresseerden vullen via een antwoordformulier op de website hun gegevens in.
 5. Aanvullend staat Fidesco Nederland op beurzen waar middels ludieke acties persoonsgegevens worden verkregen.

 

 1. Opslag en toegang tot persoonsgegevens

De persoonsgegevens die aldus uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze worden meegedeeld of verzameld, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van Stichting Fidesco Nederland, Rooseveltlaan 2, 2215 NX, Voorhout. Fidesco Nederland gebruikt hiervoor het softwareprogramma Bento.

Fidesco Nederland is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens en controleert de verwerking die andere partijen op haar vraag uitvoeren.

Fidesco Nederland bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegelaten en dan noodzakelijk is voor de doeleinden vermeld in dit document.

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens

Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel de gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Wij gebruiken persoonsgegevens:

 • Wanneer wij toestemming hebben gekregen
 • In het kader van de voorbereiding of uitvoering van een contract of overeenkomst
 • Voor het versturen van nieuws vanuit de organisatie of vanuit de professional op missie
 • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen
 • Wanneer Fidesco Nederland daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

 

 1. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

A) Administratieve zaken rondom uitzending:

Mocht een professional met Fidesco uitgezonden willen worden, verlangen wij een curriculum vitae en motivatiebrief. Deze zaken worden gedeeld met het hoofdkantoor van Fidesco in Parijs. Mocht iemand voor twee jaar vertrekken, worden de persoonsgegevens gebruikt voor een contract, het regelen van een medische verzekering en vliegtickets.

B) Voor het versturen van nieuws vanuit de organisatie of vanuit de professional op missie

Het beheer van de klantenadministratie met het oog op het bezorgen van producten of het verlenen van diensten, zoals het verzenden en bezorgen van een nieuwsbrief, of het beheer van inschrijvingen voor een evenement of het trekken van winnaars bij wedstrijden waaraan u heeft deelgenomen.

C) Marktonderzoek en analyse

 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Het kan gebeuren dat wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens over u te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kunnen wij worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen.
 • Om studies, testen en statistieken bij te houden, voor o.a. trendanalyse. Wij kunnen anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van onze website, of sociale media. De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen tot op het niveau van een identificeerbaar individu.
 • Nieuwe doeleinden. Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden, die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid. In dat geval zullen wij u contacteren per e-mail of via de website alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze privacy-regels en om u de kans te bieden uw toestemming hiervoor te weigeren.

 

 1. Verwijderen van persoonsgegevens

Zodra een donateur schriftelijk dan wel telefonisch te kennen geeft dat zij geen post meer wenst te ontvangen, wordt het adres handmatig uit onze bestanden verwijderd; zowel uit de algemene lijst als uit de individuele lijst van de professional die werd ondersteund. De sponsor stuurt hiervoor een email naar info@fidesco.nl of belt met telefoon 0852-731732. U kunt zich te allen tijde uitschrijven.

 

 1. Minderjarigen

Fidesco Nederland zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen.

Fidesco Nederland let er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. De website van Fidesco Nederland bevat een speciale Fidesco kids-pagina waar juist de minderjarigen extra toelichting krijgen op ons werk.

Fidesco Nederland moedigt minderjarigen aan, indien zij onze website bezoeken, hun ouders in te lichten over hun online-activiteit en hun mening te vragen vooraleer persoonlijke gegevens door te sturen. Wij raden minderjarigen aan om in hun e-mail adres bij voorkeur gebruik te maken van een pseudoniem en niet hun echte naam te vermelden. Tevens raden wij minderjarigen aan om enkel de gegevens aan te geven die voor het online gebruik van de dienstverlening van Fidesco Nederland nodig zijn.

De toestemming van de ouders is tevens vereist voor de aanvraag van nieuwsbrieven van professionals.

 

 1. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Fidesco Nederland neemt de passende en nodige organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen, om zo het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die wij ontvangen te voorkomen.

Het aantal medewerkers van ons bedrijf dat toegang heeft tot uw persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot uw persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Onze website vermeldt soms links naar sites van derden (bijvoorbeeld: sociale media, pers) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van uw persoonsgegevens.

Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermen wij uw gegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

 

 1. Doorgeven van persoonsgegevens

Wij verkopen of geven geen persoonsgegevens door aan derde partijen of commerciële partners tenzij:

 • De doorgave van uw gegevens nodig is voor onze dienstverlening: voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij samen met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in voor bijvoorbeeld de verzending van onze producten. De doorgave van uw gegevens gebeurt enkel voor dezelde doelen als bij Fidesco Nederland zelf. Wij zien erop toe dat deze derden, net zoals wij, uw gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren.
 • er een wettelijke verplichting is tot doorgave van gegevens of op verzoek van gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.
 • u ons daar toelating voor geeft.

Indien Fidesco Nederland op andere wijze dan hierboven vermeld persoonsgegevens aan derden zou doorgeven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin u toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgave en de verwerking. Waar wettelijk vereist, vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft ook steeds een mogelijkheid tot verzet.

 

 1. Recht op inzage en correctie

U heeft recht op inzage, correctie, schrapping en kosteloos verzet tegen de verwerking en doorgave van uw gegevens. U kan hiervoor contact met ons opnemen via e-mail: info@fidesco.nl of per post op: Stichting Fidesco Nederland, Rooseveltlaan 2, 2215 NX, Voorhout

Om uw recht van toegang uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij het uitoefenen van uw recht van toegang een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw schriftelijke aanvraag per e-mail of per post.

Fidesco Nederland heeft 45 dagen tijd om uw aanvraag te beantwoorden. Houd er rekening mee dat deze periode pas begint te lopen wanneer Fidesco Nederland uw aanvraag schriftelijk heeft ontvangen en alle vereiste informatie om te voldoen aan uw aanvraag in handen heeft.

 

 1. Recht van verzet tegen het gebruik van uw gegevens

U heeft steeds het recht zich, zonder opgave van reden, te verzetten tegen de het gebruik van uw persoonsgegevens en tegen de doorgifte aan derden.

A) Als u ons uw postadres meedeelt, kunt u in de toekomst van ons periodieke nieuwsbrieven ontvangen, met informatie over de uitgezonden professionals en de organisatie. Wilt u dit niet, neem dan contact met ons op via info@fidesco.nl, gelieve hierbij uw exacte naam en uw adres mee te delen.

B) Als u ons uw telefoon- of GSM nummer meedeelt, kunnen wij uw vragen telefonisch beantwoorden of uw gegevens controleren. Wenst u dit niet, neem dan contact met ons op via info@fidesco.nl

C) Als u ons uw e-mailadres meedeelt, kunt u van ons e-mails ontvangen, met informatie over diensten en evenementen. Wilt u zich uitschrijven voor alle mogelijke commerciële of promotionele mails van Fidesco Nederland, contacteer ons op info@fidesco.nl

Let wel: wij behouden ons het recht voor om via elektronische weg contact met u op te nemen in het kader van de uitvoering van uw contract, gift of als de wet ons daartoe verplicht.

 

 1. Het surf- en cookie beleid van Fidesco Nederland

Bij een internetbezoek op onze website kunnen cookies, bestanden en technologieën worden gebruikt die informatie opslaan op uw eindapparatuur (PC, laptop, smart phone, tablet ed.) of die toegang verkrijgen tot informatie die reeds is opgeslagen op uw eindapparatuur.

De bezoeker van onze website of toepassingen aanvaardt het gebruik van deze cookies, bestanden en technologieën door ons bedrijf. Bij uitschakeling van cookies in uw browser kunnen wij u geen optimale werking van de site verzekeren.

Deze bestanden en technologieën kunnen bestaan uit cookies en log files, instellingen en informatie op uw eindapparatuur en dergelijke:

Cookies zijn kleine bestanden die bij het bezoek en gebruik van onze website op de eindapparatuur van uw toestel worden gezet en/of gelezen.

Wij dragen er zorg voor dat de bestanden en technologieën die Fidesco Nederland gebruikt geen virussen of andere schadelijke toepassingen bevatten. Deze bestanden en technologieën zijn soms tijdelijk (sessiecookies; deze worden verwijderd als u de browser afsluit), soms permanent (persistent cookies; deze blijven staan tot ze vervallen na de bewaartermijn, of tot u ze wist).

Sommige van de gebruikte bestanden en technologieën die hier worden beschreven, bevatten gegevens die u rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen identificeren (persoonsgegevens).  Door middel van cookies en vergelijkbare technologieën worden door Fidesco Nederland de volgende persoonsgegevens verzameld:

 • cookie ID (een uniek nummer dat aan het cookie wordt toegekend);
 • IP-adres;
 • informatie over uw klik- en surfgedrag (zowel binnen fidesco.nl als daarbuiten);
 • timestamp (tijd en datum van het plaatsen van het cookie);
 • taal;
 • regio/locatie;
 • gebruikt apparaat (pc, smartphone, tablet, inclusief welk type);
 • type browser;
 • soort abonnement;
 • voorkeuren voor zoekopdrachten;

Fidesco Nederland maakt gebruik van deze cookies en vergelijkbare technieken voor de volgende doeleinden:

 • Onze website gebruiksvriendelijker te maken.
 • Het mogelijk maken van het delen van informatie via social media.
 • Het optimaliseren van de werking van de website
 • Gegevens die op geautomatiseerde wijze worden verzameld, zoals onder meer via cookies en andere systemen/applicaties die informatie verzamelen, kunnen worden gedeeld zonder specifieke toestemming.

U kunt de cookies, logfiles en andere bestanden en technologieën die Fidesco Nederland gebruiken uitschakelen in de mate en zoals hierna beschreven. Het verwijderen en/of weigeren van cookies, web beacons, logfiles, ad block detectie en andere bestanden en technologieën kan tot gevolg hebben dat u de website niet meer optimaal kan gebruiken.

Hoe dat gebeurt, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari en Opera.

link google chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

link mozilla firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-…

link internet explorer: http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows7/Change-Internet-Explorer-9-P…

link safari : http://support.apple.com/kb/PH5042

link opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/en/cookies.html

Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via youronlinechoices.eu . Bedenk wel dat u na het verwijderen van cookies op sommige websites niet alle mogelijkheden optimaal kunt benutten.

Op sites van Fidesco Nederland kunnen cookies van de volgende aanbieders voorkomen:

 • Facebook
 • Twitter
 • Google

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden. Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven niet genoemd hebben, laat het ons dan weten, of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsen, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.